Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN – VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENKOMSTEN

1. Toepassingsgebied

1.1.
Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij afsluiten tot verhuur of verkoop van roerende goederen (het ‘materieel’).

1.2.
Deze algemene voorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de klant, die binnen het kader van door ons gedane verhuren of verkopen voor niet geschreven worden gehouden.

1.3.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard.

2. Offertes en Prijzen

2.1.
Onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de klant aangeleverde gegevens.

2.2.
Onze offertes gelden slechts voor de erin vermelde periode en bij gebreke aan enige vermelding voor een periode van 90 dagen, waarna deze vervallen.

2.3.
Gegevens en prijzen op onze website, in drukwerk of in enige andere vorm van communicatie vormen geen bindend aanbod en de klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1.
Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.

3.2.
Al onze facturen zijn betaalbaar hetzij contant hetzij binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer.

3.3.
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen.

3.4.
Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.

3.5.
Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze verbintenissen op te schorten, op risico van de klant. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen.

4. Overmacht

4.1.
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte of bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

4.2.
Gelden onder meer doch geenszins uitsluitend als overmacht: ongevallen, voorraadonderbrekingen, stakingen of lock-out, oproer, oorlogen en hun gevolgen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

5.1.
Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

5.2.
Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan op het adres van onze maatschappelijke zetel.

5.3.
Geschillen inzake de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

SPECIFIEKE BEPALINGEN – HUUR

6. Totstandkoming van de overeenkomst - mogelijkheden

6.1.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat tussen ons en de klant een verhuurovereenkomst wordt ondertekend.

6.2.
Een overeenkomst komt tot stand indien de klant ons binnen de geldigheidsduur van onze offerte schriftelijk en voorbehoudloos zijn akkoord ermee bevestigt, en dit akkoord door ons als bestelling wordt aanvaard. Het moment van onze aanvaarding geldt als datum van overeenkomst.

7. Inhoud van de overeenkomst

7.1.
De overeenkomst geldt enkel voor hetgeen er uitdrukkelijk in is beschreven, met uitsluiting van beschrijvingen of specificaties in enige andere communicatie.

7.2.
De overeenkomst geldt enkel voor het er in opgenomen materieel, met uitsluiting van aanvullingen, hulpstukken, e.d.m. die niet uitdrukkelijk zijn vermeld.

7.3.
In de overeenkomst opgenomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend, hetgeen niet wegneemt dat wij deze zo veel als mogelijk trachten na te leven. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

7.4.
Alle prijzen worden opgegeven exclusief BTW.

7.5.
Indien materieel door ons dient te worden afgeleverd / opgehaald, draagt de klant de kosten en het risico van het transport. Deze kosten vormen onderdeel van de overeenkomst, ook indien ze niet uitdrukkelijk apart zijn vermeld.

8. Huurperiode

8.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen wordt de huur aangegaan per kalenderdag.

8.2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, vangt de huurtermijn voor bij ons op te halen materieel aan op het moment dat wij dit ter beschikking stellen van de klant, ongeacht de vraag wanneer het materieel effectief wordt afgehaald.

8.3.
De huurtermijn voor door ons af te leveren materieel vangt aan op het moment dat wij dit ter beschikking stellen van de klant door afgifte aan hemzelf dan wel zijn aangestelde op de door de klant aangeduide locatie.

8.4.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, eindigt de huurtermijn voor bij ons terug te brengen materieel op het moment dat dit aan ons wordt overhandigd en wij een ontvangstbewijs uitschrijven.

8.5.
De huurtermijn voor door ons op te halen materieel eindigt op het moment dat wij dit overhandigd krijgen door de klant dan wel zijn aangestelde op de door de klant aangeduide locatie en wij een ontvangstbewijs uitschrijven.

8.6.
De klant draagt gedurende heel de huurperiode het risico van het materieel.

9. Onze verplichtingen als verhuurder

9.1.
Wij stellen het gehuurde materieel in propere, goed onderhouden, en bruikbare staat ter beschikking van de klant.

9.2.
Wij staan in voor een correct onderhoud van het materieel alsook voor herstel van gebreken gedurende de gehele huurperiode. Wij dragen daarvan de kosten in zoverre er sprake is van een normaal gebruik door de klant. Zoniet zijn de kosten voor de klant.

9.3.
Op verzoek van de klant stellen wij de benodigde instructies en gebruiksaanwijzingen ter beschikking.

9.4.
Indien de klant niet over (voldoende) VCA-gecertificeerd personeel beschikt, stellen wij een supervisor ter beschikking op kosten van de klant.

10. Verplichtingen van de huurder

10.1.
De klant onderzoekt de staat van het gehuurde materieel bij aanvang van de huurperiode. Bij gebreke aan schiftelijke melding van gebreken binnen 24 uur wordt het materieel geacht in goede staat te zijn geleverd.

10.2.
Het gehuurde materieel mag enkel door de klant zelf dan wel door zijn aangestelden worden gebruikt. De klant stelt dit materieel in geen geval ter beschikking van derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10.3.
Het gehuurde materieel mag enkel worden gebruikt conform de gebruiksinstructies / handleiding en in overeenstemming met doel waarvoor het is geschikt. Bij gebruik van het materieel dient de klant de van toepassing zijnde wetgeving te respecteren alsook de in de sector geldende richtlijnen.

10.4.
Door gebruik van het materieel erkent de klant voldoende te zijn ingelicht over de gebruiksinstructies / handleiding en de geschiktheid van het materieel voor het beoogde doel. De klant erkent op de hoogte te zijn (gebracht) van de van toepassing zijnde wetgeving alsook van de in de sector geldende richtlijnen.

10.5.
De klant stelt het materieel enkel ter beschikking van personen met de terzake vereiste deskundigheid en kennis.

10.6.
De klant stelt het materieel enkel ter beschikking van personen met een geldig VCA-certificaat (Certificaat Veiligheid Checklist Aannemers: certificaat flensmonteur of certificaat werken aan flensverbindingen volgens protocol). Beschikt de klant niet over (voldoende) VCA-gecertificeerd personeel, dan aanvaardt hij dat wij een gekwalificeerd supervisor ter beschikking stellen en dit op kosten van de klant. De richtlijnen van de supervisor worden in alle omstandigheden nageleefd.

10.7.
De klant gebruikt het materieel enkel in daarvoor geschikte en veilige omgevingscondities en via geschikte en veilige aansluitingen.

10.8.
De klant staat in voor de vergunningen, toestemmingen en machtigingen nodig voor het werken met het gehuurde materieel.

10.9.
De klant draagt gedurende de huurperiode zorg voor het gehuurde materieel en staat in voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, conform de gebruiksinstructies / handleiding.

10.10.
De klant stelt ons onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24h uur in kennis van defecten aan het gehuurde materieel dan wel noodzakelijke onderhoudsverrichtingen die het dagelijkse onderhoud te boven gaan. De klant is in geen geval gerechtigd herstellingswerken aan het materieel uit te (laten) voeren of hieraan wijzigingen van welke aard ook aan te (laten) brengen.

10.11.
De klant stelt ons onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur in kennis van schade, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden ten aanzien van het gehuurde materieel.

10.12.
Aan het einde van de huurperiode stelt de klant het materieel in schone, goede en bruikbare staat opnieuw ter onze beschikking.

11. Schade of verlies van het gehuurde materieel

11.1.
De klant staat in voor schade, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden ten aanzien van het gehuurde materieel. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden op het gehuurde materieel en stelt ons schadeloos voor elke daaruit voortvloeiende kost.

11.2.
De klant vergoedt de onderhouds-, herstel- of vervangingskosten van het materieel, behoudens kosten die voortvloeien uit een normaal gebruik en / of normale slijtage of uit gebreken aan het materieel zelf.

11.3.
Indien de klant om om het even welke reden niet in staat is het gehuurde materieel aan ons terug te bezorgen, staat hij in voor restitutie bij equivalent door vergoeding van de vervangingswaarde van het materieel verhoogd met een toeslag van 15% voor administratie- en handelingskosten. De klant vergoedt de huurperiode tot aan de melding van het verlies vermeerderd met de periode nodig voor vervanging van het verloren materieel.

12. Aansprakelijkheid

12.1.
De klant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik van het materieel, de kwalificaties van de personen aan wie hij dit ter beschikking stelt en de omstandigheden waarin het materieel wordt gebruikt. De klant erkent hierover goed geïnformeerd te zijn en ontslaat ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid terzake. Hij zal ons vrijwaren in geval van een rechtstreeks aanspraak tegen ons gericht.

12.2.
De klant staat als enige in voor rechtstreekse of onrechtstreeks, materiële of immateriële schade ten aanzien van gebruikers van het materieel of ten aanzien van derden. Hij ontslaat ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid terzake en zal ons vrijwaren in geval van een rechtstreeks aanspraak tegen ons gericht.

12.3.
Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor door de klant geleden schade, kan onze financiële aansprakelijkheid niet meer bedragen dan het bedrag overeengekomen voor de door ons te leveren prestaties. In geval van een lopende overeenkomst kan dit nooit meer bedragen van het bedrag (exclusief BTW) van de laatste factuur.

12.4.
Een rechtsvordering tegen ons gericht is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen een termijn van drie maanden na het feit waarop de klacht of aanspraak betrekking heeft, bij gebreke waaraan ze als verjaard geldt.

13. Annulering of ontbinding

13.1.
Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van een reeds afgesloten overeenkomst, behouden wij ons het recht voor een bedrag van 30 % van de aangeboden huurprijs in rekening te brengen als schadevergoeding, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade in rekening te brengen indien deze hoger zou liggen.

13.2.
Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit huurovereenkomst voortvloeien, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Elke inbreuk op de in artikel 7 beschreven verplichtingen wordt gezien als ernstige tekortkoming die de buitengerechtelijke ontbinding rechtvaardigt.

13.3.
Ontbinding in het nadeel van de klant geeft ons het recht een bedrag van 30% van de aangeboden huurprijs in rekening te brengen als schadevergoeding, bovenop de contractueel verschuldigde vergoedingen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1.
Alle gehuurde materieel inclusief toebehoren blijft onze uitsluitende eigendom.

14.2.
De klant vrijwaart ons voor elke aanspraak gemaakt door derden op ons materieel, alsook voor elke kost hieruit voortvloeiend.

14.3.
De klant is ertoe gehouden ons binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen van elke aanspraak gemaakt door derden op het door ons ter beschikking gestelde materieel.

14.4.
Faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, of enige andere maatregel ten aanzien van de klant geeft ons het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en het gehuurde materieel onmiddellijk terug te vorderen en/of op te halen, zonder dat de klant zich op enigerwijze hier zich zal tegen verzetten.

SPECIFIEKE BEPALINGEN – VERKOOP

15. Levering en aansprakelijkheid

15.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen gebeurt de levering in onze filialen.

15.2.
Indien de goederen anders moeten worden geleverd zijn de leveringskosten voor rekening van de klant die de verzendingsinstructies en losfaciliteiten voorziet. Verzending gebeurt op risico van de klant.

16. Klachten en aansprakelijkheid

16.1.
Zichtbare gebreken of afwijkingen dienen bij levering te worden gemeld door de klant, bij gebreke waaraan deze als aanvaard gelden.

16.2.
Verborgen gebreken dienen ons ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen de drie maanden na de ontdekking en sowieso binnen het jaar na levering. Uiterlijk een jaar na levering / drie maanden na kennisneming van het verborgen gebrek verjaart de rechtsvordering van de klant.

16.3.
Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent. Tijdens de garantieperiode van één jaar zullen de defecte goederen omgeruild worden tegen nieuwe of herstelde stukken en dit volgens de garantiemodaliteiten verleend door de producent. Vervangingskosten zijn ten laste van de klant.

16.4.
Indien de klant gedurende de garantietermijn herstellingen of veranderingen laat uitvoeren aan geleverde goederen, vervalt het recht op reclamatie of garantie. Hetzelfde geldt indien de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen, de gebruikelijke instructies en producthandleidingen.

16.5.
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreeks schade, met uitsluiting van gevolgschade. Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor door de klant geleden schade, kan onze financiële aansprakelijkheid niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft.

16.6.
Het risico van het tenietgaan van de verkochte zaak gaat over op het moment van levering.

16.7.
De klant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik van het aangekochte materieel, de kwalificaties van de personen aan wie hij dit ter beschikking stelt en de omstandigheden waarin het materieel wordt gebruikt.

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1.
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling.

17.2.
De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Zolang de goederen niet geheel zijn betaald, is de klant niet gerechtigd deze te verkopen, in pand te geven, te gebruiken of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.

18. Annulering of ontbinding van de overeenkomst

18.1.
Indien de koper geheel of gedeeltelijk wenst af te zien van een reeds afgesloten overeenkomst, behouden wij ons het recht voor hetzij uitvoering te vorderen hetzij alle reeds gemaakte kosten in rekening te brengen evenals een bedrag van 30% van de overeen gekomen prijs als schadevergoeding, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade in rekening te brengen indien deze hoger zou liggen.

18.2.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze uitgaven en al onze arbeid, steeds een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30% van het bedrag van de overeenkomst, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.